Källor

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

bakomliggande teorier och liknande metoder

ASK Relive är en psykoterapeutisk metod som kommer av andra metoder och teoretiska perspektiv men även utifrån egna upplevelser och eget utövande. Det har tagit flera år att sätta ihop och förstå det. Det finns mer länkar än det jag nämner här men dessa är de viktigaste. Nedan är de teorier som ASK Relive har sitt ursprung i men även sådant som jag funnit en likhet i. 

Integrationsterapi

Utgår från att vi är påverkade utav vårt förflutna och hur det påverkar oss själva och vår omgivning. Belyser olika sätt hur vi kan arbeta med vårt lidande idag genom vårt förflutna.

Djupgående läkning

Kraften kommer från vårt inre och när vi nått djupet av oss själva. Men vi måste tillbaka till vårt förflutna och till det smärtsamma inom oss för att läkas och bli hela. 

Holistisk synsätt

Handlar om att integrera mentala, fysiska, emotionella och själsliga processer för att nå en större balans i livet och ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande.

The essence of darkness

ASK Relive innefattar även en litterär verksamhet i syfte att utbilda och skapa insikt gällande kränkningar, föräldraskap och generationers lidande ur ett individuellt som samhälleligt perspektiv. 

The darkness will set you free

Att individen blir emotionellt medveten om denna (barndoms) historia är det enda som kan hejda den här processen. -Alice Miller

#darknesswillsetyoufree #alicemiller #generationalabuse #childabuse #hiddenmemories #deepprocessing

 

Mörkret är våra barndomstrauman

Ur ett litterärt perspektiv skriver jag om kränkningar av barn, föräldraskap och om vikten av att  bearbeta sin egen historia för att bli de vuxna vi skulle ha blivit och de föräldrar våra barn är i behov utav. Mörkret handlar om den egna barndomshistorian, traumat vi bär på och som ständigt finns där inom oss. För att bli fria måste vi gå igenom det mörka. ASK Relive handlar om att stötta individer i detta men i ett större sammanhang så kan vi skapa en bättre tillvaro och ett bättre samhälle som inte grundas på makt, ilska och kränkningar.

#darknesswillsetyoufree

"Antingen har vi glömt slagen och kränkningarna, eller också hävdar vi att det gjordes oss gott, och så förfar vi på samma sätt mot våra barn. Det är den farliga ovetskapen om deras i cellerna lagrade barndomshistoria som gör dem blinda och driver dem till destruktivt handlande." - Alice Miller

#generationalabuse

Barnmisshandel och kränkningar är vanligt förekommande i samhället och många barn lider i tysthet. Lagar ger föräldrarna rättighet till sina barn och i vissa fall är det svårt att skydda barnen. Barnens röst blir inte hörd. Ett barn som dör av vanvård och för att samhället har svikit är ett barn för mycket.

#freechildrenfromabuse

Föräldraskapet är vår viktigaste uppgift i livet men även den svåraste. För att bli de föräldrar som på ett kärleksfullt och empatiskt sätt stöttar våra barn så måste vi få insikt om vår egen historia för att inte skulden ska ges till de som minst behöver den. Våra barn ärver vår skuld och får bära vårt lidande. Det är så psykisk ohälsa vidmakthålls.

#bealovingparent

Mörkret går inte att mäta. Det är lika stort som ljuset i vårt liv och kommer att förbli dess motsatta sida. Idag går vi från vårt mörker och säger att det förflutna och vår smärta är skadligt. Vi förlorar på det sättet kunskapen till en inre läkning.

#mörkretkommerattfriadig #darknesswillsetyoufree

EnglishSwedish